Meteen naar de inhoud

Privacy Policy

Orkest Leiden Sinfonietta hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Als Orkest Leiden Sinfonietta zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@leidensinfonietta.nl.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Leiden Sinfonietta houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Deze doelen en de types persoonsgegevens die wij verwerken leest u hieronder:
– verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij verwerken, afhankelijk van onze relatie met u, de volgende (persoons)gegevens van u:
– Naam, adres, woonplaats
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Betalingsgegevens
– Geslacht
– IP-adres

De doeleinden van deze gegevensverwerkingen zijn:
– u informeren en met u communiceren over ons orkest lidmaatschap, donateurschap, concerten en samenwerkingen).
– het verwerken van uw betaling

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens zullen niet aan andere partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en niet korter of langer dan wettelijk is toegestaan.

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.